Kwaliteit

Op St. Jozef werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Kwaliteitsverbetering in schooljaar 2019-2020

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

  • Professionele cultuur; Teamleiderschap. In januari 2018 ontving de school het predicaat Excellente school, iets waar we trots op zijn! Uiteraard willen we blijvend aandacht schenken aan onze professionele cultuur. Tijdens team- en bordsessies en studiemomenten werken we aan de volgende onderwerpen komend schooljaar;
  • Het beleidsplan Sociale Opbrengsten verder uitvoeren en verfijnen. Aandacht voor positieve groepsvorming en coöperatieve werkvormen inzetten om deze groepsvorming nog sterker te maken.
  • Zelfstandigheidsontwikkeling; implementatie. In de derde periode van het schooljaar werken we samen aan het thema "een rijke leeromgeving creëren met aandacht voor Autonomie, Competentie en Relatie". Het thema Leerwinst boeken binnen gepersonaliseerd leren" zal hierin ook opgenomen worden.
  • Gebruik maken van ons gebouw en de centrale ruimtes aan de locatie Papenvoort, zodat het beter aansluit bij de gebruikswensen van deze tijd.
  • We gaan werken met totaalmethode Faqta; een nieuwe thematische aanpak voor groep 1 t/m 8. 
  • Passend onderwijs; samenwerken in de Leidende Coalitie van Geldrop-Mierlo. We werken aan een aantal doelstellingen; o.a. een soepeler overgang van het PO naar het VO, leren van en met elkaar. De ondersteuningsgroep blijft een vast onderdeel van ons programma. In dit kader is ons rapportagesysteem voor leerlingen niet meer passend. Komend schooljaar gaan we de vorderingen van leerlingen op een passende manier vormgeven.

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2017. Leerlingen geven onze school wederom een 8,9 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2017 2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 8,4 8,5 7,8 7,5
Ouders geven een:  8,1 7,8 7,5 7,1
Leerlingen geven een:  8,9 8,9 8,4 7,7

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

Leerlingen nemen in principe allen deel aan de Centrale Eindtoets PO die in april van groep 8 wordt afgenomen. We zien dat de motivatie
van de leerlingen afneemt, nu het afnamemoment is verplaatst na het definitieve schooladvies. Daarnaast merken we dat er meer behoefte is aan maatwerk. Daarom zijn we in 2018 gaan werken met een adaptieve toets, n.l. de Route8 (zie voor meer info de website www.route8.nl/ ouders/ )

 

Totaalscore Eindtoets groep 8

 

Route 8 2018 2019  Cito Eindtoets 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Landelijk gemiddelde 206 204 Landelijk gemiddelde  535,1 534,5 534,8 535 535,1 535,5
Schoolgemiddelde 212 209,3 Schoolscore 536,5 537,8 536,6 538,2 538 536,8

 

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.  Toch 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Veel leerlingen stromen door naar havo of vwo. Dat hangt onder andere samen met de schoolpopulatie: veel kinderen op St. Jozef hebben hoogopgeleide ouders.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011
Aantal schoolverlaters  54 60 55 56 58 69 52 40
vmbo-leerlingen 35% 36% 35% 41%  39%  35%  48%  53% 
havo/vwo-leerlingen 65% 64% 65% 59%  61%  65%  52% 47% 

 

We hebben ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over voorlopige adviezen. Onze directeur voert met alle achtste-groepers een gesprek over de prognose in het najaar van het schooljaar.

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.