Zicht op ontwikkeling

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Wij streven ernaar om het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor elke leerling.

Hoe kijken wij?

Om te kijken naar de ontwikkeling van kinderen  kijken we naar het kind als geheel. Welbevinden en betrokkenheid zien wij als twee belangrijke graadmeters om te zien hoe het met uw kind gaat. Een aantal keren per jaar brengen we deze graadmeters in kaart. Ook worden leerlingen en ouders uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan en hun zienswijze te delen.

Wanneer welbevinden en betrokkenheid goed zijn staat een kind optimaal open voor leren. We nemen in ons onderwijs de tijd om te kijken naar hoe kinderen leren en dagen onszelf uit aan te sluiten bij de individuele behoeften van leerlingen. Dit betekent dat we in ons lesgeven differentiëren in de onderwerpen, de instructie en de verwerking. We meten leerresultaten d.m.v. opdrachten en toetsing. Steeds vaker toetsen we tussentijds waardoor we tijdens het leerproces leerlingen al kunnen bijsturen. We noemen dit formatief handelen. De stem van leerlingen en de informatie die zij ons geven speelt hierbij een belangrijk rol. Het kind wordt hierdoor meer eigenaar van zijn eigen leerproces.

Zorgstructuur

Binnen onze school draagt de groepsleerkracht de  verantwoordelijk voor uw kind. De leerkracht is dan ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders. We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen groep plaatsvindt. Het kind staat centraal, dat is ons uitgangspunt.

De coördinatie en begeleiding van zorg ligt in handen van de intern begeleider. Wanneer blijkt dat uw kind meer nodig heeft op welk vlak dan ook wordt de intern begeleider ingeschakeld. Samen met de leerkracht, ouders en eventuele externe partners stemt de intern begeleider af over de zorg. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht ook bij het volgen van de ontwikkeling van uw kind. Op onze school zijn twee intern begeleiders aanwezig.

Onze totale zorgstructuur staat omschreven in ons zorgplan. Het zorgplan is op school aanwezig en ligt ter inzage bij onze intern begeleiders en de schoolleiding.

Kwaliteit, schoolontwikkeling en resultaten

Op St. Jozef werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

Onze schoolontwikkeling staat omschreven in ons schoolplan en jaarbord. Op deze manier werken we planmatig en constructief aan onze plannen.

Ook wordt elke 2 jaar een tevredenheidsenquête gehouden onder alle scholen van Stichting Eenbes Basisonderwijs. Deze enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van november 2022. Leerlingen geven onze school  een 8,5 en daar zijn we blij mee!

Op de site ‘Scholen op de kaart’ vindt u meer informatie over onze plannen en resultaten en de uitslagen van de tevredenheidsenquête.

 

Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van onze basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. De profielen van alle scholen samen garanderen een dekkend aanbod in de regio. Er is dus altijd een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen passend bij uw kind.

Je kunt ons schoolondersteuningsprofiel opvragen bij onze directrice. Voor meer informatie verwijzen wij je ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten.

 

Ondersteuningsmogelijkheden op school

Ons streven is om leerlingen zoveel mogelijk in de eigen groep de zorg te bieden die ze nodig hebben. Onze school beschikt daarnaast over een ondersteuningsgroep en een interne plusgroep. Wanneer de ondersteuning in de groep ontoereikend blijkt kan een kind in aanmerking komen voor één van deze vormen van ondersteuning. Deelname verloopt via een procedure welke geleid en gecoördineerd wordt door onze intern begeleiders.

 

 

Aanwezige expertise op school

We vinden het als school belangrijk om onze professionals ruimte te bieden voor ontwikkeling. Voor het leren van nieuwe kennis en vaardigheden én door het opfrissen van reeds aanwezige kennis zorgen we ervoor dat de kwaliteit in ons onderwijs behouden blijft.

Op onze school is de volgende expertise aanwezig:

 • 2 Intern begeleiders
 • Meer- en hoogbegaafheidspecialist
 • Specialist onderwijsvernieuwing en innovatie (MLI)
 • Rekenspecialist
 • Taal/leesspecialist
 • Specialist Jonge Kind
 • Coördinator bewegingsonderwijs (MQ-scan)
 • Onderwijskundig ICT-ers
 • Rots- en Watertrainers
 • Faalangstreductietrainers
 • Specialist Numicon
 • Specialist Taal in Blokjes
 • Specialist Kurzweil/BOUW!
 • Cultuurcoördinator
 • Verkeerscoördinator
 • Trainers Human Dynamics